O Nas

Misja i cele

Misją naszej Spółki, jest wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego w podmiotach gospodarczych, organizacjach i instytucjach wszystkich sektorów gospodarki.  

Kapitał ludzki, spośród innych rodzajów kapitału (ziemia, pieniądze, budynki, maszyny i urządzenia) jest najważniejszy. Bez ludzi pozostałe dobra tracą swoją wartość i znaczenie, szczególnie w gospodarce wolnorynkowej. Dlatego, dbanie o wysoki poziom kwalifikacji zawodowych ludzi zatrudnianych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach oraz samych pracodawców, ma podstawowe znaczenie dla tworzenia dobrobytu w danym regionie.

Nasza spółka wspiera rozwój nie tylko kwalifikacji, ale też szeroko rozumianych kompetencji zawodowych poprzez:

- analizę aktualnie poszukiwanych przez pracodawców oraz potrzebnych na rynku pracy umiejętności, postaw i wiedzy,

- prognozowanie zmian w wyżej wymienionym zakresie,

- opracowywanie programów szkoleniowo-doradczych dla pracowników i kierownictwa firm, organizacji i instytucji,

- organizowanie i dostarczanie usług szkoleniowo-doradczych, nakierowanych na rozwój potencjału zawodowego osób pracujących i poszukujących pracy.

 

Cel strategiczny, to efektywna współpraca szkoleniowo-doradcza z małymi i średnimi przedsiębiorstwami(MŚP), dużymi przedsiębiorstwami, administracją rządową i samorządową( w tym szczególnie z publicznymi służbami zatrudnienia), przy wykorzystaniu różnych źródeł finansowania.

 

Kierunki rozwoju strategicznego:

 1. Rozwinięcie współpracy szkoleniowej i doradczej z MŚP, dużymi przedsiębiorstwami oraz administracją.

Usługi szkoleniowe i doradcze, były jak dotąd dostarczane w niewielkim zakresie zarówno do przedsiębiorstw komercyjnych jak i administracji samorządowej. Spółka posiada potencjał intelektualny, organizacyjny i materialny oraz duże doświadczenie do prowadzenia tego typu usług.  Opracowywane są działania, aby rozwinąć ten zakres usług.

 

 1. Poprawa organizacji sprzedaży usług szkoleniowych i doradczych dla publicznych służb zatrudnienia.

W początkowym okresie funkcjonowania GDP SP. z o.o. , usługi szkoleniowe dla powiatowych urzędów pracy, były głównym rodzajem działalności gospodarczej Spółki. W miarę rozwijania działalności „projektowej” w ramach POKL współpraca z publicznymi służbami zatrudnienia (PSZ) znacznie osłabła. Dodatkowo, negatywny wpływ na tę współpracę miały zmiany w zasadach funkcjonowania PSZ oraz rozwój konkurencji (w tym związanej z bezpłatnymi szkoleniami „unijnymi”). Potrzeby szkoleniowe w PSZ są nadal bardzo duże. Podejmowane są starania, aby działalność spółki przybliżyć do wcześniejszego poziomu.

 

Zadania do końca 2024 roku:

 1. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i doradczych MŚP, dużych przedsiębiorstw i administracji:
 • analiza bez danych,
 • analiza zmian rynkowych,
 • monitorowanie zmian na rynkach lokalnych i działań administracyjnych,
 • organizacja spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw i organizacjami pracodawców oraz administracji.
 1. Przygotowanie oferty szkoleń i usług doradczych dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw na okres 2 lat.
 2. Intensyfikacja działań promocyjnych (zwiększenie od 50 do 75%): mailing, telemarketing, wizyty i spotkania, udział w konferencjach, seminariach, eventach.
 3. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i doradczych PSZ:
 • monitorowanie przetargów,
 • wywiady bezpośrednie i telefoniczne z kierownictwem powiatowych urzędów pracy,
 • analiza ankiet poszkoleniowych,
 • monitorowanie z mian w przepisach.
 1. Przygotowanie oferty szkoleniowej dla PSZ na okres do 31.12.2024r. (min. 5 max 10 tematów).
 2. Przygotowanie oferty usług doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorstw i administracji.
 3. Sprzedaż i realizacja usług na poziomie min. 500 tys. zł. brutto rocznie.

 

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
 • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
 • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
 • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
 • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom