• biuro@gdp-krakow.pl
  • +12 412 13 00

O Nas

Misja i cele

Misją naszej Spółki jest wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego w podmiotach gospodarczych, organizacjach i instytucjach wszystkich sektorów gospodarki.  

Kapitał ludzki, spośród innych rodzajów kapitału (ziemia, pieniądze, budynki, maszyny i urządzenia) jest najważniejszy. Bez ludzi pozostałe dobra tracą swoją wartość i znaczenie, szczególnie w gospodarce wolnorynkowej. Dlatego dbanie o wysoki poziom kwalifikacji zawodowych ludzi zatrudnianych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach oraz samych pracodawców, ma podstawowe znaczenie dla tworzenia dobrobytu w danym regionie.

Spółka nasza wspiera rozwój nie tylko kwalifikacji, ale też szeroko rozumianych kompetencji zawodowych poprzez: 

  • analizę aktualnie poszukiwanych przez pracodawców i potrzebnych na rynku pracy umiejętności, postaw i wiedzy,
  • prognozowaniu zmian w wyżej wymienionym zakresie,
  • opracowywaniu programów szkoleniowo-doradczych dla pracowników i kierownictwa firm, organizacji i instytucji,
  • organizowaniu i dostarczaniu usług szkoleniowo-doradczych, nakierowanych na rozwój potencjału zawodowego osób pracujących i poszukujących pracy.

Cel strategiczny, to efektywna współpraca szkoleniowo-doradcza z MŚP, dużymi przedsiębiorstwami, administracją rządową i samorządową w tym szczególnie z publicznymi służbami zatrudnienia, przy wykorzystaniu różnych źródeł finansowania.

Kierunki rozwoju strategicznego: 

  1. Rowinięcie współpracy szkoleniowej i doradczej z MŚP, dużymi przedsiębiorstwami oraz administracją. 
  2. Poprawa organizacji sprzedaży usług szkoleniowych i doradczych dla publicznych służb zatrudnienia. 

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy