Szkolenia

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA

SZKOLENIE "EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA - czyli jak budować skuteczne przywództwo i rozwijać umiejętności przywódcze w branży medycznej".

Uczestnicy: Wyższa kadra zarządzająca i specjalistyczna Publicznych Służb Zatrudnienia: Dyrektorzy, Zastępcy Dyrektorów oraz Kierownicy kluczowych działów i specjaliści Powiatowych Urzędów Pracy.

Rekrutacja: O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności pracy własnej oraz zespołu pracowniczego poprzez skuteczne zarządzanie zespołem i tworzenie efektywnych relacji ze współpracownikami, budowania zaangażowania w prace zespołu, odpowiedniego motywowania, delegowania zadań i odpowiedzialności oraz wykorzystania kultury organizacyjnej firmy. Podczas warsztatów szczególny nacisk zostanie położony na proces budowania efektywnego przywództwa z perspektywy celów bieżących i strategicznych placówki medycznej.

Rezultaty: Uczestnik po szkoleniu podniesie własne kompetencje:

Wiedza w zakresie:

 • zarządzania zespołem w placówkach medycznych,
 • charakterystyki i stylów zarządzania,
 • zasad funkcjonowania zespołu,
 • budowania relacji z pracownikami,
 • ustalania celów strategicznych i operacyjnych,
 • metod stymulowania rozwoju pracowników,
 • skutecznego delegowania zadań i odpowiedzialności,
 • poprawy umiejętności komunikacyjnych w zarządzaniu,
 • najczęściej występujących błędów w zarządzaniu ludźmi,
 • motywowania finansowego i pozafinansowego,
 • kształtowanie motywacji indywidualnej i zespołowej,
 • metod i narzędzi wykorzystywanych do kontroli.

Umiejętności w zakresie:

 • podziału i organizacji zadań w zespole,
 • określania zadań i osiąganych celów,
 • wsparcia współpracowników w osiąganiu celów indywidualnych i zespołowych,
 • wspierania rozwoju pracowników,
 • delegowania zadań, uprawnień i odpowiedzialności,
 • identyfikacji złożoności i stopnia trudności zadań,
 • prowadzenia z pracownikami rozmów trudnych,
 • identyfikowania i rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • reagowania w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych,
 • opracowania i wprowadzania zmian w pracy zespołu,
 • dokonania oceny pracowników, motywowania i tworzenia skutecznego systemu motywacyjnego.

Kompetencje społeczne w zakresie:

 • podnoszenia własnych kompetencji w kierowaniu zespołem,
 • identyfikowania własnego stylu uczenia się i funkcjonowania zawodowego,
 • samokształcenia i samodoskonalenia zawodowego,
 • wykorzystania nabytych umiejętności w celu prawidłowego reagowania na sytuacje trudne, konfliktowe i związane z wprowadzaniem zmian.

Sprawdzian rezultatów:

- praktyczne sprawdzenie umiejętności podczas ćwiczeń realizowanych w trakcie szkolenia,

- informacje zwrotne od / dla uczestników w trakcie i po zakończeniu szkolenia,

- ankieta oceniająca wiedzę uczestników nabytą podczas szkolenia – testy wiedzy ex-ante, ex-post,

- walidacja usługi przy wykorzystaniu ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu.

Bloki tematyczne: Moduł I – 30 godzin

BLOK 1. KIEROWANIE  ZESPOŁAMI  PRACOWNICZYMI

 • Zarządzanie ludźmi w placówkach ochrony zdrowia – funkcje, cele, cechy
 • Podstawowe style podejścia do zarządzania – specyfika branży medycznej
 • Lider i menedżer – łączenie funkcji
 • Kierownik i jego rola – sześć złotych kanonów zarządzania
 • Osobowość, a styl zarządzania- autodiagnoza
 • „Zarządzanie” i „robienie” – „pożeracze czasu” - rola przełożonego
 • Pięć podstawowych technik zarządzania
 • Motywowanie ludzi – materialne i pozamaterialne systemy motywacyjne możliwe do zastosowania w placówkach ochrony zdrowia
 • Motywacja i jej brak – symptomy i ich rozpoznawanie
 • Pięć obszarów motywacji - wykorzystanie w praktyce
 • Sztuka wydawania i egzekwowania poleceń
 • Instrumenty motywacyjne (pochwały i nagany)
 • Delegowanie kompetencji jako czynnik motywujący - poziomy wykorzystania
 • Zasady delegowania uprawnień i odpowiedzialności
 • Skuteczne komunikowanie się z pracownikami
 • Planowanie i kontrola wyników
 • Procedury i standardy w placówkach ochrony zdrowia – planowanie zadań, monitoring, ewaluacja
 • Planowanie „z góry na dół” i „z dołu do góry”
 • Zasada „Smook” –planowanie i rozliczanie
 • Najczęstsze błędy i zagrożenia w zarządzaniu ludźmi – specyfika zarządzania w placówkach ochrony zdrowia

 

BLOK 2. BUDOWANIE ZESPOŁÓW - TEAM BUILDING

 • Zespół a grupa – istota działania sprawnego zespołu
 • Kluczowy początek – proces doboru i dopasowania kadry
 • Wykorzystanie faz życia zespołu, a efektywność i skuteczność działań
 • Przekazywanie wartości i celów firmy zajmującej się ochroną zdrowia
 • Wpływanie na potrzeby i zachowania pracowników – inspirowanie kultury organizacyjnej firmy
 • Skuteczność członków zespołu – indywidualne dopasowanie form motywacyjnych
 • Specyfika zarządzania zespołami zadaniowymi
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w placówkach ochrony zdrowia
 • Warunek sukcesu: człowiek - zadanie
 • Korygowanie i podtrzymywanie pożądanych zachowań pracowników
 • Delegowanie uprawnień a dojrzałość zespołu – modele pracy i zarządzania zespołem
 • Ocena pracowników jako forma budowania zespołu

Moduł II –30 godzin

BLOK 3. PRACA W ZESPOLE i PRACA Z GRUPĄ - DYNAMIKA GRUPY

 • Leadership i przywództwo w grupie - lider i menedżer; łączenie funkcji do osiągania celów grupowych i indywidualnych w placówkach ochrony zdrowia
 • Cele grupy – cele zespołu – cele indywidualne
 • Relacja czasowa: dobry kierownik = dobry zespół – tworzenie zespołu jako proces
 • Struktura grupy, wykorzystanie dynamiki grupy
 • Plusy i minusy pracy grupowej, zalety i ograniczenia pracy zespołowej
 • Role w grupie – odkrywanie, dostosowywanie, wykorzystanie w celu zwiększenia spójności grupy i efektywności działań
 • Istota działania sprawnego zespołu, modele pracy grupowej - lojalność, koleżeństwo, bezpieczeństwo – specyfika branży medycznej
 • Konformizm i nonkonformizm w zespole
 • Metody tworzenia odpowiedniej atmosfery i dynamizowania pracy w grupie
 • Zestaw ćwiczeń doskonalących pracę w grupie i tworzenia zespołów

BLOK 4. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM I ZMIANĄ

 • Przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne wprowadzania zmian w organizacjach branży medycznej
 • Modele zmian i fazy ich wprowadzania, innowacje
 • Reakcje pracowników na zmiany – źródła, trudności i sposoby przełamywania oporu
 • Rola kierownika w procesie zmian w placówkach ochrony zdrowia
 • Badanie stopnia nasycenia i odporności organizacji na zmianę
 • Projektowanie zmian organizacyjnych w placówkach ochrony zdrowia
 • Zarządzanie zmianą – dostosowanie metod do etapu
 • Sytuacje konfliktowe - zarządzanie i wykorzystanie
 • Najczęstsze źródła konfliktu w organizacji / zespołach
 • Przyczyny konfliktów organizacyjnych i indywidualnych
 • Rodzaje konfliktu i jego typowy przebieg - analiza i etapy konfliktu
 • Psychologia konfliktu - indywidualne style rozwiązywania konfliktów a jego „instytucjonalizacja” w placówkach ochrony zdrowia i wykorzystanie atutów zespołu
 • Zarządzanie konfliktem – podejście negocjacyjne: kiedy, jak, po co?
 • Metody zarządzania / rozwiązywania konfliktów: wykorzystanie kreatywności, asertywności, kooperacji; wykorzystanie przywództwa, kultury organizacyjnej, komunikacji
 • Umiejętności pomocne w rozwiązywaniu konfliktów - jak zapobiegać konfliktom?
 • Eurystyka – sztuka prowadzenia sporów
 • Strategie wywierania wpływu na ludzi – obrona przed manipulacją
 • Stres jako wynik zmian i konfliktów – specyfika branży medycznej
 • Stres a wyniki pracy – wykorzystywanie stresu w zarządzaniu, psychiczne mechanizmy obronne, wsparcie i wykorzystanie procesów grupowych

Czas trwania: Dwa razy po trzy dni (60 godz. dydaktycznych)

Struktura zajęć:

- 20% -wykłady

- 80% -warsztaty

(warsztaty, wykład interaktywny, dyskusja, praca w grupach, ćwiczenia zespołowe, ćwiczenia w parach oraz indywidualne, testy, symulacje i scenki, analiza przypadków, wymiana doświadczeń, indywidualne konsultacje).

Harmonogram szkolenia:

6 dni – 2 moduły po 3 dni (60 godz. dydaktycznych).

W ramach szkolenia oferujemy organizację i przeprowadzenie sesji o charakterze wyjazdowym, w tym:

- trenerzy – wykładowcy

- sala i techniczne wyposażenie szkoleniowe

- materiały szkoleniowe dla uczestnika zawierające: autorski skrypt (treść merytoryczna szkolenia o poszerzonym zakresie, wydruk prezentacji multimedialnych, wykaz literatury źródłowej i uzupełniającej),

- zestaw testów i druków używanych na ćwiczeniach,

- materiały używane do gier symulacyjnych i ćwiczeń inscenizacyjnych,

- materiały piśmienne (notes i długopis), teczka/segregator

- pełne wyżywienie i zakwaterowanie w ośrodku szkoleniowym o wysokim standardzie (w tym kolacja bankietowa oraz zajęcia w terenie),

- ubezpieczenie dla uczestników szkolenia.

 

Wyniki ankiet ewaluacyjnych szkolenia z zakresu „EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA - czyli jak budować skuteczne przywództwo i rozwijać umiejętności przywódcze w branży medycznej" - MODUŁ II, 23-25.03.2023 r., Ustroń.
Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wyniki ankiet ewaluacyjnych szkolenia z zakresu „EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA - czyli jak budować skuteczne przywództwo i rozwijać umiejętności przywódcze w branży medycznej" - MODUŁ I, 23-25.02.2023 r., Krynica-Zdrój.
Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyniki uzyskane poprzez wypełnienie przez Uczestników szkolenia, anonimowych ankiet ewaluacyjnych.

Ankieta podzielona na cztery części, w której wyszczególniono następujące obszary:

Część I - ocena organizacji szkolenia (3 pytania),

Część II - ocena postawy i kompetencji trenera (4 pytania),

Część III - ocena efektywności szkolenia (4 pytania),

Część IV – Dodatkowe uwagi

Ankieta zawierała pytania zamknięte oraz pytania otwarte. Ocena odbywała się poprzez zakreślenie „X” właściwej cyfry, w skali od 5 (bardzo dobra) od  1  (bardzo słaba) .

 

Wybrane referencje potwierdzające realizację świadczonych przez nas usług:

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
 • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
 • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
 • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
 • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom