Szkolenia

AKADEMIA TRENERA I COACHA

Akademia Trenera i Coacha

Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia trenerskiego jest szczególnie istotne biorąc pod uwagę planowane wprowadzenie systemu certyfikacji Trenerów oraz coraz częściej występujące na rynku szkoleń wymogi, dotyczące dokumentowania posiadanych uprawnień Trenera-Szkoleniowca. 

 

AKADEMIA TRENERA I COACHA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

Uczestnicy

Wyższa kadra zarządzająca i specjalistyczna Publicznych Służb

Zatrudnienia: Dyrektorzy, Zastępcy Dyrektorów oraz Kierownicy kluczowych działów i specjaliści Powiatowych Urzędów Pracy.

Rekrutacja

O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń

Cel szkolenia

Przygotowanie wyższej kadry zarządzającej i specjalistycznej PSZ,  która prowadzić będzie szkolenia dotyczące ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i inne, a także warsztaty i treningi z zakresu rozwoju zasobów ludzkich oraz programować różnego typu działania w ramach funduszy europejskich, a także stosować coaching jako skuteczne i nowoczesne narzędzie kształtowania umiejętności pracowników.

Rezultaty

- nabycie i udoskonalenie umiejętności komunikowania się i  pracy z grupą szkoleniową,

- przygotowanie do prowadzenia prezentacji, warsztatów i zajęć szkoleniowych,

- nabycie umiejętności programowania i organizacji szkoleń i prezentacji,

- wykształcenie umiejętności rozwiązywania trudnych problemów związanych z procesem edukacyjnym,

- nabycie umiejętności programowania szkoleń kadr urzędów pracy,

- wyrobienie umiejętności wykorzystywania dynamiki grupy,

- udoskonalenie umiejętności radzenia sobie z uczestnikami sprawiającymi trudności,

- udoskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z procesem edukacyjnym,

- uzyskania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych  i w sytuacji stresu

- nabycie umiejętności realizacji coachingu,

- uzyskanie uprawnień i zdobycie certyfikatu trenera kadr urzędów pracy.

Sprawdzian rezultatów

- praktyczne sprawdzenie umiejętności podczas ćwiczeń realizowanych 
w trakcie szkolenia,

- informacje zwrotne od / dla uczestników w trakcie i po zakończeniu szkolenia,

- ankieta oceniająca wiedzę uczestników nabytą podczas szkolenia – testy wiedzy ex-ante, ex-post,

- walidacja usługi przy wykorzystaniu ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu.

 

 

Bloki tematyczne

Moduł I – 40 godzin

 

 • Nowoczesne formy i metody edukacji dorosłych,
 • Skuteczna komunikacja w procesie szkoleniowym,
 • Zasady prezentacji treści szkoleniowych,
 • Techniki pracy z grupą szkoleniową,
 • Dostosowanie programu do potrzeb grupy,
 • Analiz celów i struktury grupy,
 • Rola trenera – motywowanie, wsparcie, doradztwo, trening,
 • Zasady współszkolenia i prowadzenia warsztatów w parze  trenerskiej,
 • Rozpoznawanie potrzeb uczestników szkolenia,
 • Metody dynamizowania pracy w grupie,
 • Formy i metody naboru uczestników,
 • Radzenie sobie z tremą przed i w trakcie prowadzenia zajęć szkoleniowych,

 

 

(Przerwa przeznaczona na przygotowanie się uczestników )

 

 

Moduł II – 40 godzin

 

 • Prezentacje warsztatów szkoleniowych przygotowane przez uczestników w czasie pomiędzy modułami,
 • Zasady przygotowania szkolenia,
 • Przygotowanie konspektów zajęć,
 • Wykorzystanie dynamiki grupy w osiągnięciu celów szkoleniowych,
 • Praca z uczestnikami kursów sprawiającymi trudności – opór w grupie,
 • Procesy grupowe – role w grupie, konformizm i nonkonformizm, leadership, wpływanie na zachowania i uzyskiwanie rezultatów,
 • Metodyka realizacji wybranych warsztatów z uczestnikami sprawiającymi trudności,
 • Zestawy ćwiczeń doskonalących pracę z grupą,
 • Metody coachingu,
 • Planowanie coachingu,
 • Wykorzystywanie technik coachingu,
 • Praktyczny trening sesyjny,

 

Czas trwania

Dwa razy po cztery dni (80 godz. dydaktycznych)

Struktura zajęć

·        20% -wykłady

·        80% -warsztaty

warsztaty, wykład interaktywny, dyskusja, praca w grupach, ćwiczenia zespołowe, ćwiczenia w parach oraz indywidualne, testy, symulacje i scenki, analiza przypadków, wymiana doświadczeń, indywidualne konsultacje.

 

Harmonogram szkolenia:

8 dni – 2 moduły po 4 dni (80 godz. dydaktycznych).

W ramach szkolenia oferujemy organizację i przeprowadzenie sesji o charakterze wyjazdowym, w tym:

- Trenerzy – wykładowcy

- Sala i techniczne wyposażenie szkoleniowe

- Materiały szkoleniowe dla uczestnika zawierające: autorski skrypt (treść merytoryczna szkolenia o poszerzonym zakresie, wydruk prezentacji multimedialnych, wykaz literatury źródłowej i uzupełniającej),

- zestaw testów i druków używanych na ćwiczeniach,

- materiały używane do gier symulacyjnych i ćwiczeń inscenizacyjnych,

- materiały piśmienne (notes i długopis), teczka/segregator

- pełne wyżywienie i zakwaterowanie w ośrodku szkoleniowym o wysokim standardzie (w tym kolacja bankietowa oraz zajęcia w terenie),

- Ubezpieczenie dla uczestników szkolenia.

 
Wyniki ankiet ewaluacyjnych szkolenia z zakresu „Instytut Kompetencji- Akademia Trenera i Coacha" edycja 9 -  moduł I, 14-17.03.2023r. Ustroń.
Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyniki ankiet ewaluacyjnych szkolenia z zakresu „Instytut Kompetencji- Akademia Trenera i Coacha" edycja 9 -  moduł II, 11-14.04.2023r. Krynica-Zdrój.
Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wyniki ankiet ewaluacyjnych szkolenia z zakresu „Instytut Kompetencji- Akademia Trenera i Coacha" edycja 9 -  moduł I, 14-17.03.2023r. Ustroń.

 

Wyniki ankiet ewaluacyjnych szkolenia z zakresu „Instytut Kompetencji- Akademia Trenera i Coacha" edycja 9 -  moduł II, 11-14.04.2023r. Krynica-Zdrój.

 

Wyniki ankiet ewaluacyjnych szkolenia z zakresu „Instytut Kompetencji- Akademia Trenera i Coacha" edycja 8 - moduł I, 17-21-08.2020r. Ustroń.

grafika przedstawia wykres - Wyniki ankiet ewaluacyjnych szkolenia z zakresu „Instytut Kompetencji- Akademia Trenera i Coacha" edycja VIII- moduł I 17-21-08.2020r. Ustroń.

 

Wyniki ankiet ewaluacyjnych szkolenia z zakresu „Instytut Kompetencji- Akademia Trenera i Coacha" edycja 8 - moduł II, 21-25.09.2020r. Ustroń.

grafika przedstawia wykres - Wyniki ankiet ewaluacyjnych szkolenia z zakresu „Instytut Kompetencji- Akademia Trenera i Coacha" edycja VIII- moduł I 17-21-08.2020r. Ustroń.

Wyniki uzyskane poprzez wypełnienie przez Uczestników szkolenia, anonimowych ankiet ewaluacyjnych.

Ankieta podzielona na cztery części, w której wyszczególniono następujące obszary:

Część I - ocena organizacji szkolenia (3 pytania),

Część II - ocena postawy i kompetencji trenera (4 pytania),

Część III - ocena efektywności szkolenia (4 pytania),

Część IV – Dodatkowe uwagi

Ankieta zawierała pytania zamknięte oraz pytania otwarte. Ocena odbywała się poprzez zakreślenie „X” właściwej cyfry, w skali od 5 (bardzo dobra) od  1  (bardzo słaba) .

 

Wybrane referencje potwierdzające realizację świadczonych przez nas usług:

 

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
 • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
 • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
 • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
 • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom