Szkolenia

PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM

„PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM” - SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA  DORADCÓW KLIENTA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA.

 

Dla kogo:

Szkolenie adresowane jest do Doradców Klienta w Powiatowych Urzędach Pracy.

 Celem szkolenia jest:

- Nabycie umiejętności i doskonalenie metod pracy z osobą długotrwale bezrobotną.

- Nabycie umiejętności i doskonalenie metod pracy z osobą bezrobotną bez kwalifikacji zawodowych.

- Zapoznanie się z podstawami teorii motywacji oraz nabycie umiejętności motywowania.

Praktyczne rezultaty dla uczestników szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

- identyfikować problemy i bariery osób długotrwale bezrobotnych i bez kwalifikacji zawodowych i stosować odpowiednie formy możliwej pomocy,

- opracowywać i stosować odpowiednie metody postępowania przy określaniu rodzajów usług zalecanych dla osoby bezrobotnej przy wykorzystaniu segmentacji klientów i profilowania usług,

- poprawnie prowadzić rozmowy doradcze, identyfikować i określać główne problemy zatrudnieniowe, deficyty motywacyjne i bariery kompetencyjne,

- skutecznie stosować techniki motywacji, asertywności i empatii,

- wykorzystywać kontakty z instytucjami pomocowymi i zewnętrznymi usługami rynku pracy.

Program szkolenia:

 1. Praca z osobą długotrwale bezrobotną
 • Określenie osoby długotrwale bezrobotnej – zapisy ustawowe a postawy i zachowania,
 • Bezrobocie długookresowe, długotrwałe, przewlekłe – definicje i pojęcia
 • Konsekwencje bezrobocia długotrwałego – fazy bezrobocia
 • Teoria histerezy bezrobocia
 • Struktura i terytorialne zróżnicowanie bezrobocia
 • Podział bezrobocia – grupy charakterystyczne i grupy ryzyka
 • Identyfikowanie źródeł problemów i dobór środków zaradczych,
 • Planowanie pracy z osobą długotrwale bezrobotną – wyznaczanie celu i rezultatów, zastosowanie IPD.
 • Zastosowanie metod, technik, narzędzi, instrumentów oraz programów rynku pracy.
 • Współpraca z partnerami lokalnymi.
 1. Praca z osobą bez kwalifikacji zawodowych
 • Określenie osoby bez kwalifikacji zawodowych – zapisy ustawowe a luki kompetencyjne,
 • Identyfikowanie źródeł problemów i dobór środków zaradczych – dostosowanie do wymagań lokalnego rynku pracy,
 • Planowanie pracy z osobą bez kwalifikacji zawodowych – wyznaczanie celu i rezultatów, zastosowanie IPD.
 • Zastosowanie metod, technik, narzędzi, instrumentów oraz programów rynku pracy,
 • Współpraca z partnerami lokalnymi.
 1. Motywacja
 • Teorie motywacji,
 • Postawy, zachowania, nastawienie,
 • Techniki oddziaływania na ludzi,
 • Odporność na stres i manipulację,
 • Zastosowanie asertywności i empatii.

Założenia organizacyjne i cena:

Czas trwania szkolenia: 2 dni  - 20 godzin dydaktycznych

Forma zajęć:  ćwiczenia zespołowe, w parach oraz indywidualne, warsztaty, dyskusja, analiza przypadków, symulacje i scenki, wykład interaktywny wprowadzający.

Cena szkolenia:

Opcja 1 „stacjonarna” (bez noclegu) – 650,00 zł / 1 osobę

Opcja 2 „wyjazdowa” (z noclegiem)  – 840,00 zł / 1 osobę

Cena obejmuje organizację i przeprowadzenie szkolenia, w tym:

 • Trenera – wykładowcę
 • Materiały szkoleniowe dla uczestników zawierające:
 • autorski skrypt (treść merytoryczna szkolenia o poszerzonym zakresie,
 • wydruk  prezentacji multimedialnych, wykaz literatury źródłowej i uzupełniającej)
 • zestaw druków i formularzy
 • materiały piśmienne (notes i długopis), teczka/segregator.
 • Ubezpieczenie
 • Salę i techniczne wyposażenie szkoleniowe
 • Imienne certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu  
 • Wyżywienie - opcja 1 „stacjonarna” - obiady, przerwy kawowe ciągłe,
 • Wyżywienie - opcja 2 „wyjazdowa” – nocleg, śniadanie, obiady, kolacja, przerwy kawowe ciągłe.

Wyniki ankiet ewaluacyjnych szkolenia z zakresu „PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM" SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA DORADCÓW KLIENTA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA 24-25.09.2019r, Siedlce.

grafika przedstawia wykres - Wyniki ankiet ewaluacyjnych szkolenia z zakresu „PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM" SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA DORADCÓW KLIENTA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA 24-25.09.2019r, Siedlce.

Wyniki ankiet ewaluacyjnych szkolenia z zakresu „PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM" SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA DORADCÓW KLIENTA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA 26-27.09.2019r, Siedlce.

grafika przedstawia wykres - Wyniki ankiet ewaluacyjnych szkolenia z zakresu „PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM" SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA DORADCÓW KLIENTA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA 26-27.09.2019r, Siedlce.

 

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
 • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
 • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
 • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
 • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom