• biuro@gdp-krakow.pl
 • +12 412 13 00

PROJEKTY

Projekt „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego” numer projektu: RPMP.08.04.02-12-0311/20

 

grafika przedstawia Znak Funduszy Europejskich złożonego z symbolu graficznego oraz nazwy Fundusze Europejskie Programu Regionalnego, Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składającego się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, loga promocyjnego MAŁOPOLSKA, Znak Unii Europejskiej składający się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego

 Projekt „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego” numer projektu: RPMP.08.04.02-12-0311/20

jest realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany na terenie WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WYŁĄCZNIE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Projekt „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego” jest realizowany przez Grupę Doradczą Projekt spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie  8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian, na podstawie umowy nr  RPMP.08.04.02-12-0311/20-00 z dnia  01 marca 2021 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt „ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego” 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. 

Wartość projektu 1 820 940,26 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 729 670,26 zł. 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU: umożliwienie 110 osobom fizycznym (w tym 66 kobietom)  pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub zagrożonym zwolnieniem z pracy lub osobom zwolnionym z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osobom odchodzącym z rolnictwa, mieszkającym lub pracującym na terenie województwa małopolskiego podjęcia i utrzymania zatrudnienia lub samozatrudnienia poprzez zapewnienie im możliwości nabycia udokumentowanych kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz kompetencji i środków finansowych do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

GŁÓWNY EFEKT PROJEKTU: 57 osób po opuszczeniu programu podejmie pracę lub będzie kontynuować zatrudnienie. 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01marca 2021 r. do 31 marca 2023 r. 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. 

UCZESTNICY PROJEKTU: do udziału w projekcie zapraszamy osoby mieszkające lub pracujące na terenie woj. małopolskiego, w tym wyłącznie:

 • osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (od utraty pracy nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy),
 • pracowników przewidzianych do zwolnienia,
 • pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • osoby odchodzące z rolnictwa.


REKRUTACJA DO PROJEKTU: JEST PROWADZONA W SPOSÓB CIĄGŁY w okresie od 17 maja 2021 r. do 31 stycznia 2023 r. lub do wyczerpania miejsc.
Szczegółowe informacje na temat sposobu zgłoszenia się do projektu są zamieszczone w Regulaminie projektu. 

LICZBA MIEJSC W PROJEKCIE JEST OGRANICZONA.


WAŻNE INFORMACJE:

W projekcie nie mogą brać udziału Uczestniczki/Uczestnicy innych projektów realizowanych w tym samym czasie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w których przewidziane są formy wsparcia tego samego rodzaju jak w niniejszym projekcie i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści dla Uczestniczki/Uczestnika projektu.

UWAGA! Zakaz uczestnictwa w innym projekcie dotyczy całego okresu udziału w niniejszym projekcie, tj. będzie weryfikowany przez cały okres uczestnictwa w projekcie, a nie tylko w momencie przystąpienie do projektu. 

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy zobowiązane są przedstawić ZAŚWIADCZENIE Z PUP POTWIERDZAJĄCE REJESTRACJĘ.

WSZYSTKIE OSOBY nie zarejestrowane w PUP zobowiązane są przedstawić ZAŚWIADCZENIE Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH LUB KRUS O NIEPODLEGANIU UBEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU i/lub ZDROWOTNEMU.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI.

Telefon: 519 746 920 lub 12 412 13 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY (udostępniony do pobrania na dole strony) wraz z załącznikami.


W PROJEKCIE OFERUJEMY MIĘDZY INNYMI:

 1. INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE - dostępne dla wszystkich Uczestniczek/Uczestników projektu
 2. STAŻE ZAWODOWE minimum 3-miesięczne (Uczestniczki/Uczestnicy staży otrzymują stypendium 1536,50 zł „na rękę” miesięcznie, ubezpieczenie ZUS, zwrot kosztów dojazdu na staż)
 3. SZKOLENIA ZAWODOWE - indywidualnie dobrane do potrzeb Uczestniczek/Uczestników projektu (Uczestniczki/Uczestnicy szkoleń otrzymują stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie ZUS, sfinansowanie kosztów badań lekarskich przed szkoleniem, sfinansowanie kosztów egzaminów i wydania uprawnień zawodowych, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
 4. DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (do 23 050 zł) połączone z zapewnieniem szkolenia z zakresu opracowania biznesplanu oraz WSPARCIEM FINANSOWYM POMOSTOWYM (do 1300,00 zł miesięcznie) wypłacanym przez okres od 6 do 12 m-cy prowadzenia działalności. LICZBA DOTACJI W PROJEKCIE JEST OGRANICZONA.
 5. POŚREDNICTWO PRACY - dostępne dla wszystkich Uczestniczek/Uczestników projektu.
 6. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, DODATKI AKTYWIZACYJNE.


BIURO PROJEKTU:
Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o.
ul. Andrzeja Sokołowskiego 6, 31-436 Kraków

Biuro projektu czynne w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
Telefon:  519 746 920 lub 12/412-13-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

BIURO PROJEKTU JEST DOSTĘPNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W przypadku problemów z odczytaniem lub zrozumieniem Regulaminu lub dokumentów rekrutacyjnych do projektu prosimy o zgłoszenie tego typu problemów na numer telefonu: 519 746 920 lub 12 412 13 00 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu udzielenia pomocy i/lub dostosowania formy lub treści do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. 

W celu odpowiedniego przygotowania miejsca i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne. 

W przypadku gdy rodzaj niepełnosprawności tego wymaga Realizator projektu zapewni szczególne warunki realizacji danej formy wsparcia oraz wsparcie w zakresie procesu rekrutacji. Potrzebę dostosowania wsparcia adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności prosimy zgłaszać mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 519 746 920 lub 12 412 13 00 .
 

 AKTUALNE INFORMACJE O PROJEKCIE

 

 

⇔   ⇔   ⇔   ⇔   ⇔

Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 października 2021 r. rozpoczynamy VI turę rekrutacji do projektu "ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców województwa małopolskiego". 

VI tura cyklu selekcji zostanie przeprowadzona w dniach od 18.10.2021 r. do 30.10.2021 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez 7 dni roboczych tj. w dniach 18 – 27 października 2021 r. w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. W Regulaminie projektu szczegółowo opisano zasady rekrutacji do projektu (w tym kryteria pierwszeństwa) oraz zasady udziału w projekcie. 

⇔   ⇔   ⇔   ⇔   ⇔

Uprzejmie informujemy, że z dniem 14.10.2021 r. został zakończony V cykl rekrutacji do projektu, w związku z tym publikujemy zanonimizowaną LISTĘ RANKINGOWĄ PODSTAWOWĄ osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne.

⇔   ⇔   ⇔   ⇔   ⇔

Uprzejmie informujemy, że w związku z wolnymi miejscami w projekcie "Adapter Zawodowy dla mieszkańców woj. małopolskiego"  termin składania dokumentów rekrutacyjnych zostaje przedłużony do dnia 14.10.2021 r. 

Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy biura w godzinach od 8.00 do 15.00.

⇔   ⇔   ⇔   ⇔   ⇔

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2021 r. rozpoczynamy V turę rekrutacji do projektu "ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców województwa małopolskiego". 

V tura cyklu selekcji zostanie przeprowadzona w dniach od 01.10.2021 r. do 14.10.2021 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez 7 dni roboczych tj. w dniach 01 – 11 października 2021 r. w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. W Regulaminie projektu szczegółowo opisano zasady rekrutacji do projektu (w tym kryteria pierwszeństwa) oraz zasady udziału w projekcie. 

 ⇔   ⇔   ⇔   ⇔   ⇔

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków, w PLIKACH DO POBRANIA prezentujemy Państwu wyniki oceny biznesplanów.

Szczegółowe informacje o wynikach zostały przesłane do Uczestniczek/Uczestników drogą e-mailową.

GRATULUJEMY!!!

⇔   ⇔   ⇔   ⇔   ⇔

Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 sierpnia 2021 r. ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wraz z BIZNESPLANEM.

Termin składnia biznesplanów: 27–31.08.2021 r.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanów wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w §4 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

⇔   ⇔   ⇔   ⇔   ⇔

Uprzejmie informujemy, że z dniem 23.08.2021 r. został zakończony IV cyklu rekrutacji do projektu, w związku z tym publikujemy zanonimizowaną LISTĘ RANKINGOWĄ PODSTAWOWĄ osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne.

LISTA RANKINGOWA jest dostępna w Plikach do pobrania.


⇔   ⇔   ⇔   ⇔   ⇔

W związku z pomyłką pisarską w REGULAMINIE udzielania DOTACJI polegającą na zmianie godzin zegarowych na godziny edukacyjne w zakresie szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej  w PIKACH DO POPBRANIA publikujemy skorygowany Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wypłaty wsparcia pomostowego. 

⇔   ⇔   ⇔   ⇔   ⇔

W związku z organizacją szkolenia z zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w dniach 16-25.08.2021 r. publikujemy HARMONOGRAM SZKOLENIA, który jest dostępny w Plikach do pobrania.

⇔   ⇔   ⇔   ⇔   ⇔

Uprzejmie informujemy, że w związku z zatwierdzeniem przez WUP w Krakowie dokumentacji związanej z udzielaniem dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej poniżej w PLIKACH DO POBRANIA zamieszczamy REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wypłaty wsparcia pomostowego wraz z ZAŁĄCZNIKAMI (opis dokumentów związanych z udzieleniem dotacji opatrzony jest literą D). 

⇔   ⇔   ⇔   ⇔   ⇔

Uprzejmie informujemy, że od dnia 9 sierpnia 2021 r. rozpoczynamy IV turę rekrutacji do projektu "ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców województwa małopolskiego". 

IV tura cyklu selekcji zostanie przeprowadzona w dniach od 09.08.2021 r. do 23.08.2021 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez 7 dni roboczych tj. w dniach 09 – 17 sierpnia 2021 r. w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. W Regulaminie projektu szczegółowo opisano zasady rekrutacji do projektu (w tym kryteria pierwszeństwa) oraz zasady udziału w projekcie. 

⇔   ⇔   ⇔   ⇔   ⇔

W związku z zakończeniem badań – oceną predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej publikujemy Informację o wynikach oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej 

INFORMACJA O WYNIKACH jest dostępna w Plikach do pobrania.

⇔   ⇔   ⇔   ⇔   ⇔

Uprzejmie informujemy, że z dniem 23.07.2021 r. został zakończony III cyklu rekrutacji do projektu, w związku z tym publikujemy zanonimizowaną LISTĘ RANKINGOWĄ PODSTAWOWĄ osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne.

LISTA RANKINGOWA jest dostępna w Plikach do pobrania.


⇔   ⇔   ⇔   ⇔   ⇔

Uprzejmie informujemy, że od dnia 9 lipca 2021 r. rozpoczynamy III turę rekrutacji do projektu "ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców województwa małopolskiego". 

III tura cyklu selekcji zostanie przeprowadzona w dniach od 09.07.2021 r. do 23.07.2021 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez 7 dni roboczych tj. w dniach 09 – 19 lipca 2021 r. w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. W Regulaminie projektu szczegółowo opisano zasady rekrutacji do projektu (w tym kryteria pierwszeństwa) oraz zasady udziału w projekcie. 

⇔   ⇔   ⇔   ⇔   ⇔

W związku z zakończeniem badań – oceną predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej publikujemy Informację o wynikach oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej 

INFORMACJA O WYNIKACH jest dostępna w Plikach do pobrania.


⇔   ⇔   ⇔   ⇔   ⇔

Uprzejmie informujemy, że z dniem 11.06.2021 r. został zakończony II cyklu rekrutacji do projektu, w związku z tym publikujemy zanonimizowaną LISTĘ RANKINGOWĄ PODSTAWOWĄ osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne.

LISTA RANKINGOWA jest dostępna w Plikach do pobrania.


⇔   ⇔   ⇔   ⇔   ⇔

Uprzejmie informujemy, 
że od dnia 1 czerwca 2021 r. rozpoczynamy II turę rekrutacji do projektu "ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców województwa małopolskiego". 

II tura cyklu selekcji zostanie przeprowadzona w dniach od 01.06.2021 r. do 14.06.2021 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez 7 dni roboczych tj. w dniach 01 – 09 czerwca 2021 r. w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. W Regulaminie projektu szczegółowo opisano zasady rekrutacji do projektu (w tym kryteria pierwszeństwa) oraz zasady udziału w projekcie. 

⇔   ⇔   ⇔   ⇔   ⇔

Uprzejmie informujemy, że z dniem 28.05.2021 r. został zakończony I cyklu rekrutacji do projektu, w związku z tym publikujemy zanonimizowaną LISTĘ RANKINGOWĄ PODSTAWOWĄ osób, które spełniły kryteria rekrutacyjne.

LISTA RANKINGOWA jest dostępna w Plikach do pobrania.


⇔   ⇔   ⇔   ⇔   ⇔

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że ze względu na błąd w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie (§ 3, pkt. 16) z dniem 18 maja 2021 r. wprowadzone zostają zmiany w Regulaminie projektu.


⇔   ⇔   ⇔   ⇔   ⇔

Uprzejmie informujemy, że 17 maja 2021 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu "ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców województwa małopolskiego". 

I tura cyklu selekcji zostanie przeprowadzona w dniach od 17.05.2021 r. do 31.05.2021 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez 7 dni roboczych tj. w dniach 17 – 25 maja 2021 r. w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. W Regulaminie projektu szczegółowo opisano zasady rekrutacji do projektu (w tym kryteria pierwszeństwa) oraz zasady udziału w projekcie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z nim. 

Z dniem 18.05.2021 r. uległ zmianie Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie. Pliki z aktualną wersją dokumentów znajdują się poniżej:

Załączniki
Nazwa plikuOpisWaga
Download this file (01_2021_Informacja o wynikach oceny predyspozycji do prowadzenia dzial. gosp..pdf)01_2021_Informacja o wynikach oceny predyspozycji do prowadzenia dzial. gosp..pdf 50 kB
Download this file (02_2021_Informacja o wynikach oceny predyspozycji do prowadzenia dzial. gosp..pdf)02_2021_Informacja o wynikach oceny predyspozycji do prowadzenia dzial. gosp..pdf 54 kB
Download this file (1_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_1_2021.pdf)1_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_1_2021.pdf 78 kB
Download this file (2_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_2_2021.pdf)2_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_2_2021.pdf 65 kB
Download this file (3_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_3_2021.pdf)3_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_3_2021.pdf 65 kB
Download this file (4_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_4_2021.pdf)4_Lista_rankingowa_PODSTAWOWA_4_2021.pdf 50 kB
Download this file (5_LISTA_RANKINGOWA PODSTAWOWA_15.10.2021.pdf)5_LISTA_RANKINGOWA PODSTAWOWA_15.10.2021.pdf 77 kB
Download this file (ADAPTER MALOPOLSKI 2021 PLAKAT.pdf)ADAPTER MALOPOLSKI 2021 PLAKAT.pdf 4300 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 1 Oświadczenie Uczestnika projektu.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 1 Oświadczenie Uczestnika projektu.pdf 108 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 10 Wniosek o ponowną ocenę biznes planu.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 10 Wniosek o ponowną ocenę biznes planu.pdf 96 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego.pdf 105 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 12 Oświadczenie - zgoda małżonka.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 12 Oświadczenie - zgoda małżonka.pdf 104 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 13 Oświadczenie - zgoda małżonka poręczyciela.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 13 Oświadczenie - zgoda małżonka poręczyciela.pdf 103 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 14 Oświadczenie Uczestnika o niepozostawaniu w związku małżeńskim.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 14 Oświadczenie Uczestnika o niepozostawaniu w związku małżeńskim.pdf 94 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 15 Zaświadczenie o zarobkach.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 15 Zaświadczenie o zarobkach.pdf 97 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 16 Oświadczenie poręczyciela o dochodach.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 16 Oświadczenie poręczyciela o dochodach.pdf 108 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 17 Umowa przyznania wspracia pomostowego.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 17 Umowa przyznania wspracia pomostowego.pdf 126 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 3 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 3 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego.pdf 85 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 4 WZÓR BIZNES PLANU.doc)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 4 WZÓR BIZNES PLANU.doc 297 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 5 KARTA OCENY BIZNES PLANU.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 5 KARTA OCENY BIZNES PLANU.pdf 140 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 6 Umowa przyznania dotacji.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 6 Umowa przyznania dotacji.pdf 150 kB
Download this file (D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 8 Oświadczenie o pomocy de minims.pdf)D_wersja_dla_ON_Załącznik nr 8 Oświadczenie o pomocy de minims.pdf 103 kB
Download this file (D_Załącznik nr 1 Oświadczenie Uczestnika projektu.pdf)D_Załącznik nr 1 Oświadczenie Uczestnika projektu.pdf 107 kB
Download this file (D_Załącznik nr 10 Wniosek o ponowną ocenę biznes planu.pdf)D_Załącznik nr 10 Wniosek o ponowną ocenę biznes planu.pdf 97 kB
Download this file (D_Załącznik nr 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego.pdf)D_Załącznik nr 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego.pdf 105 kB
Download this file (D_Załącznik nr 12 Oświadczenie - zgoda małżonka.pdf)D_Załącznik nr 12 Oświadczenie - zgoda małżonka.pdf 103 kB
Download this file (D_Załącznik nr 13 Oświadczenie - zgoda małżonka poręczyciela.pdf)D_Załącznik nr 13 Oświadczenie - zgoda małżonka poręczyciela.pdf 103 kB
Download this file (D_Załącznik nr 14 Oświadczenie Uczestnika o niepozostawaniu w związku małżeńskim.pdf)D_Załącznik nr 14 Oświadczenie Uczestnika o niepozostawaniu w związku małżeńskim.pdf 95 kB
Download this file (D_Załącznik nr 15 Zaświadczenie o zarobkach.pdf)D_Załącznik nr 15 Zaświadczenie o zarobkach.pdf 97 kB
Download this file (D_Załącznik nr 16 Oświadczenie poręczyciela o dochodach.pdf)D_Załącznik nr 16 Oświadczenie poręczyciela o dochodach.pdf 108 kB
Download this file (D_Załącznik nr 17 Umowa przyznania wspracia pomostowego.pdf)D_Załącznik nr 17 Umowa przyznania wspracia pomostowego.pdf 125 kB
Download this file (D_Załącznik nr 2 Umowa szkoleniowa.pdf)D_Załącznik nr 2 Umowa szkoleniowa.pdf 173 kB
Download this file (D_Załącznik nr 3 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego.pdf)D_Załącznik nr 3 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego.pdf 84 kB
Download this file (D_Załącznik nr 4 WZÓR BIZNES PLANU.docx)D_Załącznik nr 4 WZÓR BIZNES PLANU.docx 160 kB
Download this file (D_Załącznik nr 5 KARTA OCENY BIZNES PLANU.pdf)D_Załącznik nr 5 KARTA OCENY BIZNES PLANU.pdf 137 kB
Download this file (D_Załącznik nr 6 Umowa przyznania dotacji.pdf)D_Załącznik nr 6 Umowa przyznania dotacji.pdf 148 kB
Download this file (D_Załącznik nr 7 Formularz_zakres_informacji_pomo_de_minimis.pdf)D_Załącznik nr 7 Formularz_zakres_informacji_pomo_de_minimis.pdf 597 kB
Download this file (D_Załącznik nr 8 Oświadczenie o pomocy de minims.pdf)D_Załącznik nr 8 Oświadczenie o pomocy de minims.pdf 102 kB
Download this file (D_Załącznik nr 9 Oświadczenie-o-powiązaniach-na-potrzeby-de-minimis.pdf)D_Załącznik nr 9 Oświadczenie-o-powiązaniach-na-potrzeby-de-minimis.pdf 146 kB
Download this file (Harmonogram Szkolenia 16-25.08.2021_Gr 1.pdf)Harmonogram Szkolenia 16-25.08.2021_Gr 1.pdf 197 kB
Download this file (KWESTIONARIUSZ ROZMOWY REKRUTACYJNEJ.pdf)KWESTIONARIUSZ ROZMOWY REKRUTACYJNEJ.pdf 154 kB
Download this file (KWESTIONARIUSZ ROZMOWY REKRUTACYJNEJ_wersja_dla_ON.pdf)KWESTIONARIUSZ ROZMOWY REKRUTACYJNEJ_wersja_dla_ON.pdf 124 kB
Download this file (REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI_11.08.2021.pdf)REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI_11.08.2021.pdf 327 kB
Download this file (REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI_wersja_dla_ON_11.08.2021.pdf)REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI_wersja_dla_ON_11.08.2021.pdf 288 kB
Download this file (REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ADAPTER ZAWODOWY_wersja z dn. 18.05.2021.pdf)REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ADAPTER ZAWODOWY_wersja z dn. 18.05.2021.pdf 375 kB
Download this file (REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ADAPTER ZAWODOWY_wersja_dla_ON_z_dn_18.05.2021.pdf)REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ADAPTER ZAWODOWY_wersja_dla_ON_z_dn_18.05.2021.pdf 291 kB
Download this file (Umowa użyczenia samochodu.pdf)Umowa użyczenia samochodu.pdf 48 kB
Download this file (Umowa użyczenia samochodu_wersja_dla_ON.pdf)Umowa użyczenia samochodu_wersja_dla_ON.pdf 48 kB
Download this file (WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU STAŻ PROJEKT ADAPTER ZAWODOWY.pdf)WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU STAŻ PROJEKT ADAPTER ZAWODOWY.pdf 108 kB
Download this file (WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU STAŻ PROJEKT ADAPTER ZAWODOWY_wersja_dla_ON.pdf)WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU STAŻ PROJEKT ADAPTER ZAWODOWY_wersja_dla_ON.pdf 109 kB
Download this file (WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU SZKOLENIE PROJEKT ADAPTER ZAWODOWY.pdf)WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU SZKOLENIE PROJEKT ADAPTER ZAWODOWY.pdf 107 kB
Download this file (WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU SZKOLENIE PROJEKT ADAPTER ZAWODOWY_wersja_dla_ON.pdf)WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU SZKOLENIE PROJEKT ADAPTER ZAWODOWY_wersja_dla_ON.pdf 108 kB
Download this file (WNIOSEK STAŻOWY ADAPTER ZAWODOWY.docx)WNIOSEK STAŻOWY ADAPTER ZAWODOWY.docx 57 kB
Download this file (WNIOSEK STAŻOWY ADAPTER ZAWODOWY_wersja_dla_ON.docx)WNIOSEK STAŻOWY ADAPTER ZAWODOWY_wersja_dla_ON.docx 58 kB
Download this file (Wniosek_do_ZUS_edytowalny.pdf)Wniosek_do_ZUS_edytowalny.pdf 1310 kB
Download this file (Wykaz_obszarow_wiejskich(1).pdf)Wykaz_obszarow_wiejskich(1).pdf 96 kB
Download this file (WYKAZ_OBSZAROW_WIEJSKICH_WOJ. MALOPOLSKIM_wersja_dla_ON.pdf)WYKAZ_OBSZAROW_WIEJSKICH_WOJ. MALOPOLSKIM_wersja_dla_ON.pdf 144 kB
Download this file (Wyniki Oceny BIZNESPLANOW.pdf)Wyniki Oceny BIZNESPLANOW.pdf 96 kB
Download this file (ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU ADAPTER ZAWODOWY.pdf)ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU ADAPTER ZAWODOWY.pdf 89 kB
Download this file (ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU ADAPTER ZAWODOWY_wersja_dla_ON.pdf)ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU ADAPTER ZAWODOWY_wersja_dla_ON.pdf 92 kB
Download this file (Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu.pdf)Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu.pdf 57 kB
Download this file (Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu_wersja_dla_ON.pdf)Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu_wersja_dla_ON.pdf 36 kB
Download this file (Załącznik nr 10_Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.pdf)Załącznik nr 10_Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.pdf 108 kB
Download this file (Załącznik nr 10_Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych_dla_ON.pdf)Załącznik nr 10_Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych_dla_ON.pdf 108 kB
Download this file (Załącznik nr 1_Kwestionariusz Rekrutacyjny ADAPTER ZAWODOWY.pdf)Załącznik nr 1_Kwestionariusz Rekrutacyjny ADAPTER ZAWODOWY.pdf 229 kB
Download this file (Załącznik nr 1_Kwestionariusz Rekrutacyjny ADAPTER ZAWODOWY_dla_ON.pdf)Załącznik nr 1_Kwestionariusz Rekrutacyjny ADAPTER ZAWODOWY_dla_ON.pdf 228 kB
Download this file (Załącznik nr 2_Zaświadczenie od pracodawcy (os.pdf)Załącznik nr 2_Zaświadczenie od pracodawcy (os.pdf 102 kB
Download this file (Załącznik nr 2_Zaświadczenie od pracodawcy_dla_ON.pdf)Załącznik nr 2_Zaświadczenie od pracodawcy_dla_ON.pdf 103 kB
Download this file (Załącznik nr 3 Zaświadczenie od zleceniodawcy (os. zwolniona).pdf)Załącznik nr 3 Zaświadczenie od zleceniodawcy (os. zwolniona).pdf 93 kB
Download this file (Załącznik nr 3_Zaświadczenie od zleceniodawcy_dla_ON.pdf)Załącznik nr 3_Zaświadczenie od zleceniodawcy_dla_ON.pdf 95 kB
Download this file (Załącznik nr 4_Zaświadczenie od pracodawcy (os. przewidziana do zwolnienia).pdf)Załącznik nr 4_Zaświadczenie od pracodawcy (os. przewidziana do zwolnienia).pdf 103 kB
Download this file (Załącznik nr 4_Zaświadczenie od pracodawcy_dla_ON.pdf)Załącznik nr 4_Zaświadczenie od pracodawcy_dla_ON.pdf 104 kB
Download this file (Załącznik nr 5_Zaświadczenie od zleceniodawcy (os. przewidziana. do zwol.).pdf)Załącznik nr 5_Zaświadczenie od zleceniodawcy (os. przewidziana. do zwol.).pdf 103 kB
Download this file (Załącznik nr 5_Zaświadczenie od zleceniodawcy_dla_ON.pdf)Załącznik nr 5_Zaświadczenie od zleceniodawcy_dla_ON.pdf 104 kB
Download this file (Załącznik nr 6_Zaświadczenie od pracodawcy (os. zagrożona zwolnieniem).pdf)Załącznik nr 6_Zaświadczenie od pracodawcy (os. zagrożona zwolnieniem).pdf 94 kB
Download this file (Załącznik nr 6_Zaświadczenie od pracodawcy_dla_ON.pdf)Załącznik nr 6_Zaświadczenie od pracodawcy_dla_ON.pdf 95 kB
Download this file (Załącznik nr 7_Oświadczenie (os. odchodząca z rolnictwa).pdf)Załącznik nr 7_Oświadczenie (os. odchodząca z rolnictwa).pdf 106 kB
Download this file (Załącznik nr 7_Oświadczenie_dla_ON.pdf)Załącznik nr 7_Oświadczenie_dla_ON.pdf 108 kB
Download this file (Załącznik nr 8 _Oświadczenie (brak innych dochodów).pdf)Załącznik nr 8 _Oświadczenie (brak innych dochodów).pdf 102 kB
Download this file (Załącznik nr 8 _Oświadczenie_dla_ON.pdf)Załącznik nr 8 _Oświadczenie_dla_ON.pdf 104 kB
Download this file (Załącznik nr 9 _Oświadczenie potwierdzające status na rynku pracy.pdf)Załącznik nr 9 _Oświadczenie potwierdzające status na rynku pracy.pdf 106 kB
Download this file (Załącznik nr 9_Oświadczenie potwierdzające status na rynku pracy_dla_ON.pdf)Załącznik nr 9_Oświadczenie potwierdzające status na rynku pracy_dla_ON.pdf 106 kB

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
 • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
 • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
 • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
 • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom